1. WORLD MILK DAY CELEBRATIONS ON 01.06.2019 AT TCMPF LTD., NANDANAM, CHENNAI